Komunikat dotyczący dokumentacji medycznej - 2006-09-14 12:36:02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im.prof. L. Bierkowskiego informuje, że:

 1. udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta
 2. po śmierci Pacjenta prawo do uzyskiwania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia
 3. każdy Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych zarówno w części szpitalnej jak i ambulatoryjnej wypełnia oświadczenie, w którym upoważnia wskazane przez siebie osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia
 4. formularz oświadczenia przygotowany do pobrania znajduje się poniżej
 5. warunkiem udostępnienia dokumentacji medycznej jest wypełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można otrzymać w oddziale szpitalnym u sekretarki medycznej oddziału, centralnej rejestracji lub można pobrać ze strony internetowej Zakładu
 6. wypełniony wniosek można złożyć w centralnej rejestracji lub oddziale szpitalnym
 7. wniosek można również przesłać:
  • pocztą na adres:
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
   im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu
   ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • faksem na numer 61 847 41 34,
 8. wydanie dokumentacji medycznej następuje w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku o jej udostępnienie, za potwierdzeniem odbioru i po uiszczeniu opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji
 9. wpłaty należy dokonać w Kasie Zakładu (1 piętro, pokój 160) lub przelewem na konto Zakładu - BGK: 38 1130 1088 0002 0443 3620 0002 z dopiskiem „opłata za dokumentację medyczną”.  Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011 r., Nr 112, poz.654 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.186);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. Z 2016r., po.249);
 • zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia 26.06.2017 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.


Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie przesłanie dokumentacji medycznej droga pocztową/elektroniczną

Pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia - dołączane do Historii Choroby - szpital

Pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia - dołączana do Historii Zdrowia i Choroby - poradnie

Pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia - dołączana do Historii Zdrowia i Choroby - Zakład Rehabilitacji Leczniczej


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.